การนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน วันที่ 25 มกราคม 2559 ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

ลองใช้เทคนิคที่คณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันที่ 25 มกราคม 2559 เลือกใช้หลายเทคนิค ผสมผสานกันพัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษาประกอบด้วย

  1. เทคนิคการสอบแบบ learning how to learn เป็นบทสอดแทรกจากแผนการเรียนเพื่อสร้างนิสัยความเป็นผู้อยากรู้ อยากเห็น และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  2. เทคนิคการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้านกับเทคนิคการสอบแบบ teach less learn more และการใช้ KM เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ วิธีการสอนที่ผสานเทคนิคทั้ง 3 ไปพร้อมกัน ลักษณะการเรียน เป็นการเรียนที่ประกอบด้วย TDL SDL และ PDL มอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในบทเรียนนอกชั้นเรียนโดยผู้สอนกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ไว้ แล้วให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชิ้นงาน แบบฝึกหัด ร่วมกัน ลดบทบาทผู้สอนให้เป็นผู้แนะนำ
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s