ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Learning how to learn

ครั้ง วันที่ รายละเอียด
1 25 มกราคม 2559 อาจารย์ทุกท่านร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Learning how to learn เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองจากภายนอก
2 15 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

2. อาจารย์ศรีมา แจ้คำ

3. อาจารย์สุกัลยา ชาญสมร

4. อาจารย์สกุลชาย สารมาศ

5. ดร.สุธีรา อานามวงษ์

3 29 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. ผศ.ปราณี นิมิบุตร

2. ดร.รัชดา ไชยเจริญ

3. อาจารย์อรรถนิติ วงศ์จักร

4. อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ

5. ดร.วรีภรณ์ รัตนนิสัย

4 7 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. อาจารย์สินทรัพย์ แซ่แต้

2. อาจารย์สุนทรี แสงศรี

3. ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

4. อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี

5. อาจารย์เพียงขวัญ เครือภู่

5 14 มีนาคม 2559 สรุปประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s