คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

นางปวีณา แตงจวง
นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ
นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส
นายศรีมา แจ้คำ
นางสุณิสา ศุภคณาพิทักษ์
นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
นายจิรวัฒน์ สิตรานนท์
นางปราณี นิมิบุตร
นางสาวศธิธร ปุรินทราภิบาล
นางสาววรรณภา ทาบโลกา
นางณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
นายศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
นายนพรุจ เขียวนาค
นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์ คงสมร
โฆษณา

คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

1 นางสาวรัชดา ไชยเจริญ
2 นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์
3 นายสินทรัพย์ แซ่แต้
4 นางสาววรีภรณ์ รัตนนิสัย
5 นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์
6 นางสาวพัชร์สิตา ศิริวงศ์ภัสสรา
7 นางสาวสุธีรา อานามวงษ์
8 นางสาวจินตนา เพชรมณีโชติ
9 นายยศภัทร เรืองไพศาล
10 นายอภิวัฒน์ จันโท
11 นางเพียงขวัญ เครือภู่
12 นางสาววิไลวรรณ ใยเมือง

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ปวีณา  แตงจวง
อาจารย์พิรดา  สุดประเสริฐ
อาจารย์กรรณิการ์  พิมพ์รส
อาจารย์สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์
อาจารย์กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์
อาจารย์จิรวัฒน์  สิตรานนท์
อาจารย์ศธิธร  ปุรินทราภิบาล
อาจารย์ปภากร  ศรีสอน
อาจารย์วรรณภา  ทาบโลกา
อาจารย์ณัฐธยาน์  รุจิราธนาพัฒน์
อาจารย์พัชร์สิตา  ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์พงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี
อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต
อาจารย์นพรุจ  เขียวนาค
อาจารย์อนันทญา  แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์  คงสมร

ปฏิทินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ : การพัฒนาผลงานวิจัย โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

วันดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
17 ธันวาคม 2558 กำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 1 :

การเลือกหัวข้องานวิจัย

17 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 2  :

กระบวนการวางแผนการทดลอง/การวางแผนการวิจัย

2 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 3  :

วิธีการดำเนินงานวิจัย

 

18 มีนาคม 2559

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 4  :

การวิเคราะห์ข้อมูล

30 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 5  :

การเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัย