กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

โฆษณา

คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

นางปวีณา แตงจวง
นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ
นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส
นายศรีมา แจ้คำ
นางสุณิสา ศุภคณาพิทักษ์
นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
นายจิรวัฒน์ สิตรานนท์
นางปราณี นิมิบุตร
นางสาวศธิธร ปุรินทราภิบาล
นางสาววรรณภา ทาบโลกา
นางณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
นายศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
นายนพรุจ เขียวนาค
นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์ คงสมร