คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ปวีณา  แตงจวง
อาจารย์พิรดา  สุดประเสริฐ
อาจารย์กรรณิการ์  พิมพ์รส
อาจารย์สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์
อาจารย์กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์
อาจารย์จิรวัฒน์  สิตรานนท์
อาจารย์ศธิธร  ปุรินทราภิบาล
อาจารย์ปภากร  ศรีสอน
อาจารย์วรรณภา  ทาบโลกา
อาจารย์ณัฐธยาน์  รุจิราธนาพัฒน์
อาจารย์พัชร์สิตา  ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์พงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี
อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต
อาจารย์นพรุจ  เขียวนาค
อาจารย์อนันทญา  แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์  คงสมร
โฆษณา

ปฏิทินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ : การพัฒนาผลงานวิจัย โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

วันดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
17 ธันวาคม 2558 กำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 1 :

การเลือกหัวข้องานวิจัย

17 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 2  :

กระบวนการวางแผนการทดลอง/การวางแผนการวิจัย

2 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 3  :

วิธีการดำเนินงานวิจัย

 

18 มีนาคม 2559

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 4  :

การวิเคราะห์ข้อมูล

30 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 5  :

การเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัย

สรุปประเด็นความรู้ด้านการวิจัย

สรุปประเด็นความรู้ที่ 1 การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ในระดับชาตินานาชาติ

สรุปประเด็นความรู้ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สรุปประเด็นที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

สรุปการจัดการความรู้ประเด็นที่ 2   การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

หัวข้อที่ 1   การเลือกหัวข้อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

 

  1. การเลือกหัวข้องานวิจัยจากการสำรวจความต้องการของชุมชนโดยการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ได้ความต้องการของชุมชนที่แท้จริง โดยพิจารณาจากการที่ได้นำผลงานวิจัยไปบริการวิชาการในชุมชน ซึ่งชุมชนเองได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ แล้วร่วมกับนักวิจัยในการพิจารณาว่าผลงานวิจัยนั้นสอดคล้องกับความต้องการชุมชนจริงหรือไม่ ทั้งนี้อาจจะร่วมกันค้นหาหัวข้องานวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได้อย่างแท้จริงด้วย
  2. การเลือกหัวข้องานวิจัยโดยการพิจารณาจากแหล่งเงินทุนวิจัย ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชน ที่จะได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตรงตามความต้องการ
  3. การเลือกหัวข้องานวิจัยโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งต้องการให้ผลงานวิจัยได้มีส่วนสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

สรุป ประเด็นที่1 การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ในระดับชาติ

สรุปประเด็นที่1 การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ในระดับชาตินานาชาติ