การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์รัชดา ไชยเจริญ

อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย

อาจารย์สุนทรี แสงศรี

อาจารย์อรรถนิติ วงศ์จักร์

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

 

1        ดร.ประณต         กล่ำสมบูรณ์        ประธานกรรมการ

2        นายสินทรัพย์     แซ่แต้                 กรรมการ

3        นางเพียงขวัญ    เครือภู่                กรรมการ

4        ดร.วรีภรณ์         รัตนนิสัย             กรรมการ

5        ดร.วิจิตร์            วิโสรัมย์              กรรมการ

6        นายศรีมา           แจ้คำ                 กรรมการ

7        นายบุญฤทธิ์      ปินตาสี               กรรมการ

8        นางสาวสุนทรี    แสงศรี                กรรมการ

9        นายสกุลชาย     สารมาศ              กรรมการ

10      นายอรรถนิติ      วงศ์จักร์              กรรมการ

11      นางสาวสุกัลยา   ชาญสมร            กรรมการ

12      ดร.สุธีรา             อานามวงษ์        กรรมการ

13      ผศ.ปราณี           นิมิบุตร               กรรมการ

14      นางสาวจินตนา   เพชรมณีโชติ     กรรมการ

15      ดร.รัชดา              ไชยเจริญ          กรรมการและเลขานุการ

16      นางสาววิไลวรรณ  ใยเมือง           ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Learning how to learn

ครั้ง วันที่ รายละเอียด
1 25 มกราคม 2559 อาจารย์ทุกท่านร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Learning how to learn เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองจากภายนอก
2 15 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

2. อาจารย์ศรีมา แจ้คำ

3. อาจารย์สุกัลยา ชาญสมร

4. อาจารย์สกุลชาย สารมาศ

5. ดร.สุธีรา อานามวงษ์

3 29 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. ผศ.ปราณี นิมิบุตร

2. ดร.รัชดา ไชยเจริญ

3. อาจารย์อรรถนิติ วงศ์จักร

4. อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ

5. ดร.วรีภรณ์ รัตนนิสัย

4 7 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. อาจารย์สินทรัพย์ แซ่แต้

2. อาจารย์สุนทรี แสงศรี

3. ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

4. อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี

5. อาจารย์เพียงขวัญ เครือภู่

5 14 มีนาคม 2559 สรุปประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

การนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน วันที่ 25 มกราคม 2559 ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

ลองใช้เทคนิคที่คณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันที่ 25 มกราคม 2559 เลือกใช้หลายเทคนิค ผสมผสานกันพัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษาประกอบด้วย

  1. เทคนิคการสอบแบบ learning how to learn เป็นบทสอดแทรกจากแผนการเรียนเพื่อสร้างนิสัยความเป็นผู้อยากรู้ อยากเห็น และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  2. เทคนิคการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้านกับเทคนิคการสอบแบบ teach less learn more และการใช้ KM เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ วิธีการสอนที่ผสานเทคนิคทั้ง 3 ไปพร้อมกัน ลักษณะการเรียน เป็นการเรียนที่ประกอบด้วย TDL SDL และ PDL มอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในบทเรียนนอกชั้นเรียนโดยผู้สอนกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ไว้ แล้วให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชิ้นงาน แบบฝึกหัด ร่วมกัน ลดบทบาทผู้สอนให้เป็นผู้แนะนำ

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน วันที่ 25 มกราคม 2558

 

เข้าร่วม 12 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 11 คน ประกอบด้วย

1        ดร.ประณต         กล่ำสมบูรณ์

2        นายสินทรัพย์    แซ่แต้

3        นางเพียงขวัญ    เครือภู่

4        ดร.วรีภรณ์         รัตนนิสัย

5        ดร.วิจิตร์             วิโสรัมย์

7        นางสาวสุนทรี    แสงศรี

8        นายสกุลชาย     สารมาศ

 

9      ดร.สุธีรา             อานามวงษ์

10      ผศ.ปราณี         นิมิบุตร

11      นางสาวจินตนา  เพชรมณีโชติ

12      ดร.รัชดา           ไชยเจริญ

ลักษณะการแลกเปลี่ยนเป็นหัวข้อ Learning how to learn เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองจากภายนอก สรุปได้ดังนี้

  1. ดร.รัชดา ไชยเจริญ

Teachless learn more เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการสอนในเชิงปริมาณไปเป็นเชิงคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดบทบาทของครู ลดการเรียนโดยการท่องจำ

  1. ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

การเรียนรู้แบบสรุปรวม รวมกันเรียน กำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้(KM) กับนักศึกษา เพื่อร่วมกันแล้วเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

  1. ผศ.ปราณี นิมิบุตร

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลดการ talk lab เปลี่ยนเป็น แจก direction lab ล่วงหน้า และให้นักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเอง

  1. ดร.สุธีรา อานามวงษ์

ห้องเรียนกลับด้าน คิดที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน โดยให้นักศึกษาดูสื่อการสอน(vdo) จากที่บ้าน และนำข้อสงสัยและคิดคำถามจากสื่อการสอน มาร่วมกันสรุปและหาคำตอบร่วมกันที่ห้องเรียน นักศึกษาสามารถดูสื่อการสอนได้หลายรอบ

5.นายสินทรัพย์ แซ่แต้

Flipp class room ตั้งประเด็นในการสืบค้น หาตัวอย่าง จากภายนอกและใช้ห้องเรียนเป็นห้องทำการบ้าน ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน มีการถามข้อสงสัยและประเด็นความต้องการรู้โดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำในห้องเรียน

  1. นายสกุลชาย สารมาศ

เปลี่ยนการสอนโดยใช้ e-simulator , vdo , โปรแกรมต่างๆ การเรียนด้วยกันเพื่อทำการบ้าน ศึกษา ค้นคว้า หาคำตอบในข้อสงสัยและการแก้ปัญหาร่วมกันในห้องเรียน อาจารย์คอยให้คำแนะนำ

  1. ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

เป็นการเรียนแบบ constructionism โดยปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการสร้างองค์ความรู้ของตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ Learning how to learn

– learn to question

– learn to search

– learn to construct

– learn to communicate

  1. ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

http://edu.vru.ac.th/sct/cheet%20downdload/2.pdf

9. อาจารย์สุนทรี    แสงศรี

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อ.สุนทรีย์

10. อาจารย์เพียงขวัญ เครือภู่

รูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่ดี  

http://www.lit.ac.th/kmlearning/articleview.php?aid=550024&pn=1

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ “ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ “ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ”
จากการประกวดในโครงการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เมื่อวันที่๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

FullSizeRender

km_award2014-2

10400016_928113263911793_6471167829549979421_n 11050248_928113237245129_6148786986134786711_n 11148758_928113287245124_3499600654897722804_n 11402978_928113240578462_3397008362974908424_n 11665431_928113230578463_833183706629860572_n 11666238_928113270578459_3452210146697012258_n 11703141_928113330578453_1345616225320819052_n

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การจัดการความรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนได้สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ที่สนองต่อความแตกต่างของนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และสมรรถนะ ก่อเกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การวิจัยในชั้นเรียน (classroom action research) ด้วยการใช้การวิจัยในชั้นเรียน ตอบคำถามหรือสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักศึกษา เข้าใจความแตกต่างของนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และสมรรถนะ เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ระหว่างการเรียนการสอน
2. กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 กลยุทธ์การสอนทางอ้อมด้วยเทคนิคการยกกรณีศึกษา (case studies) ให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์อภิปราย เพื่อสร้างความเข้าใจแล้วตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา เกิดทักษะการค้นคว้าหาความรู้ การอภิปราย การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
2.2 กลยุทธ์การสอนแบบกึ่งการสอนทางตรงกับการสอนทางอ้อม ปรับการสอนบางบทเรียนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางที่ถ่ายทอดสาระวิชาแก่ ผู้เรียนโดยตรงเกิดการเรียนรู้ด้วยการฟัง ด้วย เทคนิคการเรียนการสอนแบบ head – hand – heart โดยให้นักศึกษาที่ฟังบรรยายรวมกลุ่ม นำประโยคจากการบรรยายสู่การโต้แย้ง หาเหตุผลจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ตามด้วยลงมือถ่ายทอดความเข้าใจที่ตกผลึก ผ่านสื่ออย่างง่ายเช่นการวาดภาพ การปั้นดินน้ำมัน หรือการสร้างสื่ออื่นๆ ที่ขยายความคิดและความเข้าใจของตน
2.3 กลยุทธ์การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลเหมาะสมกับชั้นเรียนที่มีความต่างกัน โดยการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนที่เหมาะสม เช่นจัดให้เด็กเรียนเก่งอยู่กลุ่มเดียวกับเด็กเรียนอ่อน จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของโครงงาน กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กำหนดกิจกรรมแบบ knowledge sharing ตั้งประเด็นการเรียนรู้ให้เกิดการระดมความคิดนักศึกษาสอนกันเอง โดยอาจารย์ชี้แนะให้ตรงประเด็น เกิดการเรียนรู้ด้วยการระดมความคิด (brain stroming) การเรียนแบบร่วมมือ(co-operative learning) การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม (co-operative problem solving)
2.4 กลยุทธ์การสอนเน้นประสบการณ์ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สอนเน้นการวางแผนและนำการเรียนรู้ไปปรับกับบริบทอื่น ได้แก่การทัศนศึกษา (field trip) การบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการ
2.5 กลยุทธ์การสอนแบบกึ่งอิสระ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการสอนโดยเน้นการทำโครงงาน (project- based instruction) แบ่งกลุ่มนักศึกษา กำหนดทักษะที่จะเกิดใช้กระบวนการกลุ่มทำให้เกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรับฟังความคิดของสมาชิกการสรุปสาระสำคัญและการนำเสนอผลงาน และนำสู่ประเด็นการเรียนรู้อย่างอิสระของแต่บุคคลในการสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน(research based instruction)ที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม