คำสั่งการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่ง KM ปีการศึกษา2559

โฆษณา

แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560

แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559_ด้านการเรียนการสอน

แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

อ.จินตนา การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ.ประณต เรียนรู้วิธีการเรียนรู้

อ.พัชร์สิตา เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน (Co – operative Leaning)

อ.เพียงขวัญ วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

อ.วรีภรณ์ การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

อ.วิจิตร์ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ LT Learning together

อ.สินทรัพย์ K-W-L

อ.สุธีรา Teachless less learn more

อ.รัชดา การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

1 นางสาวรัชดา ไชยเจริญ
2 นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์
3 นายสินทรัพย์ แซ่แต้
4 นางสาววรีภรณ์ รัตนนิสัย
5 นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์
6 นางสาวพัชร์สิตา ศิริวงศ์ภัสสรา
7 นางสาวสุธีรา อานามวงษ์
8 นางสาวจินตนา เพชรมณีโชติ
9 นายยศภัทร เรืองไพศาล
10 นายอภิวัฒน์ จันโท
11 นางเพียงขวัญ เครือภู่
12 นางสาววิไลวรรณ ใยเมือง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์รัชดา ไชยเจริญ

อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย

อาจารย์สุนทรี แสงศรี

อาจารย์อรรถนิติ วงศ์จักร์

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

 

1        ดร.ประณต         กล่ำสมบูรณ์        ประธานกรรมการ

2        นายสินทรัพย์     แซ่แต้                 กรรมการ

3        นางเพียงขวัญ    เครือภู่                กรรมการ

4        ดร.วรีภรณ์         รัตนนิสัย             กรรมการ

5        ดร.วิจิตร์            วิโสรัมย์              กรรมการ

6        นายศรีมา           แจ้คำ                 กรรมการ

7        นายบุญฤทธิ์      ปินตาสี               กรรมการ

8        นางสาวสุนทรี    แสงศรี                กรรมการ

9        นายสกุลชาย     สารมาศ              กรรมการ

10      นายอรรถนิติ      วงศ์จักร์              กรรมการ

11      นางสาวสุกัลยา   ชาญสมร            กรรมการ

12      ดร.สุธีรา             อานามวงษ์        กรรมการ

13      ผศ.ปราณี           นิมิบุตร               กรรมการ

14      นางสาวจินตนา   เพชรมณีโชติ     กรรมการ

15      ดร.รัชดา              ไชยเจริญ          กรรมการและเลขานุการ

16      นางสาววิไลวรรณ  ใยเมือง           ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ตารางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Learning how to learn

ครั้ง วันที่ รายละเอียด
1 25 มกราคม 2559 อาจารย์ทุกท่านร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Learning how to learn เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองจากภายนอก
2 15 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

2. อาจารย์ศรีมา แจ้คำ

3. อาจารย์สุกัลยา ชาญสมร

4. อาจารย์สกุลชาย สารมาศ

5. ดร.สุธีรา อานามวงษ์

3 29 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. ผศ.ปราณี นิมิบุตร

2. ดร.รัชดา ไชยเจริญ

3. อาจารย์อรรถนิติ วงศ์จักร

4. อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ

5. ดร.วรีภรณ์ รัตนนิสัย

4 7 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

1. อาจารย์สินทรัพย์ แซ่แต้

2. อาจารย์สุนทรี แสงศรี

3. ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

4. อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี

5. อาจารย์เพียงขวัญ เครือภู่

5 14 มีนาคม 2559 สรุปประเด็นและกลั่นกรองความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

การนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน วันที่ 25 มกราคม 2559 ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

ลองใช้เทคนิคที่คณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันที่ 25 มกราคม 2559 เลือกใช้หลายเทคนิค ผสมผสานกันพัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษาประกอบด้วย

  1. เทคนิคการสอบแบบ learning how to learn เป็นบทสอดแทรกจากแผนการเรียนเพื่อสร้างนิสัยความเป็นผู้อยากรู้ อยากเห็น และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  2. เทคนิคการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้านกับเทคนิคการสอบแบบ teach less learn more และการใช้ KM เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ วิธีการสอนที่ผสานเทคนิคทั้ง 3 ไปพร้อมกัน ลักษณะการเรียน เป็นการเรียนที่ประกอบด้วย TDL SDL และ PDL มอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในบทเรียนนอกชั้นเรียนโดยผู้สอนกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ไว้ แล้วให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างชิ้นงาน แบบฝึกหัด ร่วมกัน ลดบทบาทผู้สอนให้เป็นผู้แนะนำ