การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน วันที่ 25 มกราคม 2558

 

เข้าร่วม 12 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 11 คน ประกอบด้วย

1        ดร.ประณต         กล่ำสมบูรณ์

2        นายสินทรัพย์    แซ่แต้

3        นางเพียงขวัญ    เครือภู่

4        ดร.วรีภรณ์         รัตนนิสัย

5        ดร.วิจิตร์             วิโสรัมย์

7        นางสาวสุนทรี    แสงศรี

8        นายสกุลชาย     สารมาศ

 

9      ดร.สุธีรา             อานามวงษ์

10      ผศ.ปราณี         นิมิบุตร

11      นางสาวจินตนา  เพชรมณีโชติ

12      ดร.รัชดา           ไชยเจริญ

ลักษณะการแลกเปลี่ยนเป็นหัวข้อ Learning how to learn เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองจากภายนอก สรุปได้ดังนี้

  1. ดร.รัชดา ไชยเจริญ

Teachless learn more เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการสอนในเชิงปริมาณไปเป็นเชิงคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดบทบาทของครู ลดการเรียนโดยการท่องจำ

  1. ดร.วิจิตร์ วิโสรัมย์

การเรียนรู้แบบสรุปรวม รวมกันเรียน กำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้(KM) กับนักศึกษา เพื่อร่วมกันแล้วเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

  1. ผศ.ปราณี นิมิบุตร

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลดการ talk lab เปลี่ยนเป็น แจก direction lab ล่วงหน้า และให้นักศึกษาไปศึกษาด้วยตนเอง

  1. ดร.สุธีรา อานามวงษ์

ห้องเรียนกลับด้าน คิดที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน โดยให้นักศึกษาดูสื่อการสอน(vdo) จากที่บ้าน และนำข้อสงสัยและคิดคำถามจากสื่อการสอน มาร่วมกันสรุปและหาคำตอบร่วมกันที่ห้องเรียน นักศึกษาสามารถดูสื่อการสอนได้หลายรอบ

5.นายสินทรัพย์ แซ่แต้

Flipp class room ตั้งประเด็นในการสืบค้น หาตัวอย่าง จากภายนอกและใช้ห้องเรียนเป็นห้องทำการบ้าน ทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน มีการถามข้อสงสัยและประเด็นความต้องการรู้โดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำในห้องเรียน

  1. นายสกุลชาย สารมาศ

เปลี่ยนการสอนโดยใช้ e-simulator , vdo , โปรแกรมต่างๆ การเรียนด้วยกันเพื่อทำการบ้าน ศึกษา ค้นคว้า หาคำตอบในข้อสงสัยและการแก้ปัญหาร่วมกันในห้องเรียน อาจารย์คอยให้คำแนะนำ

  1. ดร.ประณต กล่ำสมบูรณ์

เป็นการเรียนแบบ constructionism โดยปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการสร้างองค์ความรู้ของตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ Learning how to learn

– learn to question

– learn to search

– learn to construct

– learn to communicate

  1. ดร.วรีภรณ์ รัตนิสสัย

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

http://edu.vru.ac.th/sct/cheet%20downdload/2.pdf

9. อาจารย์สุนทรี    แสงศรี

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อ.สุนทรีย์

10. อาจารย์เพียงขวัญ เครือภู่

รูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่ดี  

http://www.lit.ac.th/kmlearning/articleview.php?aid=550024&pn=1

 

โฆษณา

ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการจัดการความรู้

ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการจัดการความรู้

ผลสัมฤทธิ์จากกิจกรรมการจัดการความรู้  ด้านการเรียนการสอน

“เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

Download 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ “ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ “ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน ”
จากการประกวดในโครงการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เมื่อวันที่๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

FullSizeRender

km_award2014-2

10400016_928113263911793_6471167829549979421_n 11050248_928113237245129_6148786986134786711_n 11148758_928113287245124_3499600654897722804_n 11402978_928113240578462_3397008362974908424_n 11665431_928113230578463_833183706629860572_n 11666238_928113270578459_3452210146697012258_n 11703141_928113330578453_1345616225320819052_n

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การจัดการความรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนได้สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ที่สนองต่อความแตกต่างของนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และสมรรถนะ ก่อเกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนี้
1. การวิจัยในชั้นเรียน (classroom action research) ด้วยการใช้การวิจัยในชั้นเรียน ตอบคำถามหรือสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักศึกษา เข้าใจความแตกต่างของนักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และสมรรถนะ เพื่อปรับกลยุทธ์การสอน ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ระหว่างการเรียนการสอน
2. กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 กลยุทธ์การสอนทางอ้อมด้วยเทคนิคการยกกรณีศึกษา (case studies) ให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์อภิปราย เพื่อสร้างความเข้าใจแล้วตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา เกิดทักษะการค้นคว้าหาความรู้ การอภิปราย การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
2.2 กลยุทธ์การสอนแบบกึ่งการสอนทางตรงกับการสอนทางอ้อม ปรับการสอนบางบทเรียนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางที่ถ่ายทอดสาระวิชาแก่ ผู้เรียนโดยตรงเกิดการเรียนรู้ด้วยการฟัง ด้วย เทคนิคการเรียนการสอนแบบ head – hand – heart โดยให้นักศึกษาที่ฟังบรรยายรวมกลุ่ม นำประโยคจากการบรรยายสู่การโต้แย้ง หาเหตุผลจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ตามด้วยลงมือถ่ายทอดความเข้าใจที่ตกผลึก ผ่านสื่ออย่างง่ายเช่นการวาดภาพ การปั้นดินน้ำมัน หรือการสร้างสื่ออื่นๆ ที่ขยายความคิดและความเข้าใจของตน
2.3 กลยุทธ์การสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลเหมาะสมกับชั้นเรียนที่มีความต่างกัน โดยการจัดกลุ่มย่อยในชั้นเรียนที่เหมาะสม เช่นจัดให้เด็กเรียนเก่งอยู่กลุ่มเดียวกับเด็กเรียนอ่อน จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบของโครงงาน กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย กำหนดกิจกรรมแบบ knowledge sharing ตั้งประเด็นการเรียนรู้ให้เกิดการระดมความคิดนักศึกษาสอนกันเอง โดยอาจารย์ชี้แนะให้ตรงประเด็น เกิดการเรียนรู้ด้วยการระดมความคิด (brain stroming) การเรียนแบบร่วมมือ(co-operative learning) การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม (co-operative problem solving)
2.4 กลยุทธ์การสอนเน้นประสบการณ์ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สอนเน้นการวางแผนและนำการเรียนรู้ไปปรับกับบริบทอื่น ได้แก่การทัศนศึกษา (field trip) การบูรณาการกับการวิจัย การบริการทางวิชาการ
2.5 กลยุทธ์การสอนแบบกึ่งอิสระ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการสอนโดยเน้นการทำโครงงาน (project- based instruction) แบ่งกลุ่มนักศึกษา กำหนดทักษะที่จะเกิดใช้กระบวนการกลุ่มทำให้เกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรับฟังความคิดของสมาชิกการสรุปสาระสำคัญและการนำเสนอผลงาน และนำสู่ประเด็นการเรียนรู้อย่างอิสระของแต่บุคคลในการสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน(research based instruction)ที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม

ครั้งที่ 5 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วันที่ 22 มกราคม 2558

ครั้งที่ 8 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2558

เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครั้งที่ 2 ประเด็นการบูรณาการกับพันธกิจอื่น 5 มีนาคม 2558

อ.ปราณี นิมิบุตร: บูรณาการกับพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เทคนิคคือการนำผู้เรียนวิชา ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก กับอีกหลายวิชาที่เกี่ยวกับอาหาร โดยวางโจทย์เรื่องแหนมเห็ดเจแล้วมอบหมายให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ที่โรงเจ เพื่อ เรียนรู้เรื่องอาหารเจ วัตถุประสงค์ ข้อห้าม ของอาหารประเภทนี้ จากนั้นให้นักศึกษานำประสพการที่เรียนรู้ด้วยตนเองมาปรับใช้กรณีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดเจ ในประเด็นการแทนเนื้อสัตว์ด้วยเห็ดผู้เรียนก็จะประมาณว่าเป็นการทดแทนโปรตีนที่พอดีกันหรือไม่ รวมถึงการนำข้อห้ามของการปรุงอาหารเจ มาปรับปรุงทดแทนส่วนผสมและปรุงรสชาติแหนม เช่นข้อห้ามใช้กระเทียมปรุงอาหารเจเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ครั้งที่ 7 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ครั้งที่ 1
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

อ. วิจิตร์ วิโสรัมย์
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือให้เด็กกำหนดการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าจากโฆษณาตามสื่อที่มีอยู่ตามที่ต่างๆในปัจจุบัน โดยเฉพาะใน TV โดยจะให้นักศึกษาไปเลือกว่าจะเอาอะไรมาก็ได้ ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องอุปโภค บริโภค ก็ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น Dentyne sugar free ที่ระบุว่ามี xylitol เป็นส่วนผสม ให้นักศึกษาอธิบายว่า xylitol คืออะไร สร้างความหวานได้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร จึงนำเอามาใช้แทนน้ำตาลและมีข้อดีอย่างไรบ้าง และให้นักศึกษานำเสนอการเรียนรู้ให้เพื่อนๆฟัง เพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนมีอิสระที่จะเลือกหัวข้อในการเรียนรู้ ที่จริงแล้วสื่อโฆษณาประเภทนี้มีมากมาย เช่น omega ที่ปรากฎในเครื่องดื่มที่เป็นนม เช่น omega folateในนมเด็ก L-carnitine ในเครื่องดื่ม นักศึกษาจะเลือกมาแล้วเรียนรู้ในเรื่องนั้นแล้วก็มาคุยกันในต้นชม.ของการเรียน การได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากงานที่นักศึกษาเลือก ค้นคว้าจะทำให้เกิดข้อสงสัยตั้งคำถาม เช่น นักศึกษาเกษตรกลวิธาน พูดถึงน้ำยาบ้วนปากคอลเกต จะทำให้ปากสดชื่น เกิดเป็นคำถามให้นักศึกษาว่าในน้ำยาคอลเกตพลัส มีอะไร ที่ช่วยทำให้ปากสดชื่น จากข้อสงสัยพาไปสู่การค้นคว้าเพิ่มเติม

อ.สุธีรา อานามวงษ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการเรียนรู้ของอ. จะไม่จำกัดสถานที่เวลา การเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อาจจะค้นคว้าจากห้องสมุด สั่งงานไปให้นศ.ค้นคว้า อาจจะเรียนแบบ e-leaning หรือ you-tube ใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมและก็มานำเสนอ การนำเสนอไม่กำจัดรูปแบบการนำเสนอ เพราะแนวการนำเสนอของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนถนัดpower point บางคนถนัดทำ poster แผ่นพับ อาจมีการหาโปสเตอร์งานวิจัยให้นักศึกษานำเสนอและอาจ โต้วาทีหาข้อมูลโดยการให้ใช้โทรศัพท์ค้นหาข้อมูลได้ มาโต้กันเป็นการเรียนที่สนุกสนาน หรือในระหว่างเรียนให้หาข้อมูลทาง internet เพื่อมาตอบคำถามเพื่อนในห้องเรียน การเรียนรู้แบบการจัดทำบัตรคำ ให้นักศึกษานำเสนอเรื่องที่หยิบบัตรคำได้ การเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมอาจต้องลำบากใจตรงที่ อ.อย่าเพิ่งไปยุ่งกับ นศ. ให้นศ. ค้นคว้าแล้วมานำเสนอให้ อ. ก็จะอธิบายเสริมเพิ่มเติมแล้วสอนให้นศ.นำไปบรูณาการกับชุมชน มีการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยให้นศ.เลือกศัพท์ที่สนใจ และมาท่องให้อ.ฟัง โดยอ.จะเป็นคนสุ่มเลือกคำและให้นศ. ท่องให้ฟัง เพื่อที่นศ. จะได้จำ อ่านเพิ่มเติม

ครั้งที่ 6 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านคิด วิเคราะห์ สื่อสารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน
วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 กุมภาพันธ์ 2558
อ. ประณต กล่ำสมบูรณ์
อ.จินตนา เพชรมณีโชติ
อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข
อ.สายใจ จริยเอกภาส
อ.สุธีรา อานามวงษ์
อ.กฤษดา สมิตะสิริ
อ.สินทรัพย์ แซ่แต้
อ. วิจิตร์ วิโสรัมย์
อ.ปราณี นิมิบุตร
อ.ศรีมา แจ้คำ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :การวัดผล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.สายใจ จริยเอกภาส
ยกกรณีรายวิชาปัญหาพิเศษที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ค่อนข้างมาก และเป็นความรับผิดชอบของรายวิชาที่มอบหมายตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบให้สร้างทักษะนี้ ลักษณะการสร้างทักษะจะเริ่มโดยการกำหนดโครงร่าง ซึ่งต้องใช้วิธีการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศ นี้จะเป็นจุดสำคัญว่าถ้าเราตรวจโครงร่างทำให้เราประเมินได้ว่าเค้ามีความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระดับไหน หลังจากนั้นในระหว่างการทำงานวิจัย ในเรื่องของการวางแผนการทดลองแนวการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และมีการติดต่อตลอดว่าเด็กมีการวางแผนการทดลองได้ถูกต้องหรือไม่และมีการประเมินให้คะแนน ซึ่งผลของระบบจะเกิดเป็นเล่มสมบูรณ์ในตอนท้าย ที่ใช้ประเมินผู้เรียนได้ว่ามีการใช้เทคนิคสารสนเทศได้เหมาะสมหรือไม่ ส่วนทักษะการค้นคว้าการหาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบการเรียนรู้ประเมินจากเอกสารอ้างอิง โดยบังคับให้อ้างอิงเอกสารต่างประเทศด้วย อ่านเพิ่มเติม