ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

โฆษณา

แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

อ.จินตนา การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ.ประณต เรียนรู้วิธีการเรียนรู้

อ.พัชร์สิตา เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน (Co – operative Leaning)

อ.เพียงขวัญ วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

อ.วรีภรณ์ การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

อ.วิจิตร์ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ LT Learning together

อ.สินทรัพย์ K-W-L

อ.สุธีรา Teachless less learn more

อ.รัชดา การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

1 นางสาวรัชดา ไชยเจริญ
2 นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์
3 นายสินทรัพย์ แซ่แต้
4 นางสาววรีภรณ์ รัตนนิสัย
5 นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์
6 นางสาวพัชร์สิตา ศิริวงศ์ภัสสรา
7 นางสาวสุธีรา อานามวงษ์
8 นางสาวจินตนา เพชรมณีโชติ
9 นายยศภัทร เรืองไพศาล
10 นายอภิวัฒน์ จันโท
11 นางเพียงขวัญ เครือภู่
12 นางสาววิไลวรรณ ใยเมือง

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ปวีณา  แตงจวง
อาจารย์พิรดา  สุดประเสริฐ
อาจารย์กรรณิการ์  พิมพ์รส
อาจารย์สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์
อาจารย์กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์
อาจารย์จิรวัฒน์  สิตรานนท์
อาจารย์ศธิธร  ปุรินทราภิบาล
อาจารย์ปภากร  ศรีสอน
อาจารย์วรรณภา  ทาบโลกา
อาจารย์ณัฐธยาน์  รุจิราธนาพัฒน์
อาจารย์พัชร์สิตา  ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์พงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี
อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต
อาจารย์นพรุจ  เขียวนาค
อาจารย์อนันทญา  แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์  คงสมร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ

อาจารย์รัชดา ไชยเจริญ

อาจารย์วรีภรณ์ รัตนิสสัย

อาจารย์สุนทรี แสงศรี

อาจารย์อรรถนิติ วงศ์จักร์

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

 

1        ดร.ประณต         กล่ำสมบูรณ์        ประธานกรรมการ

2        นายสินทรัพย์     แซ่แต้                 กรรมการ

3        นางเพียงขวัญ    เครือภู่                กรรมการ

4        ดร.วรีภรณ์         รัตนนิสัย             กรรมการ

5        ดร.วิจิตร์            วิโสรัมย์              กรรมการ

6        นายศรีมา           แจ้คำ                 กรรมการ

7        นายบุญฤทธิ์      ปินตาสี               กรรมการ

8        นางสาวสุนทรี    แสงศรี                กรรมการ

9        นายสกุลชาย     สารมาศ              กรรมการ

10      นายอรรถนิติ      วงศ์จักร์              กรรมการ

11      นางสาวสุกัลยา   ชาญสมร            กรรมการ

12      ดร.สุธีรา             อานามวงษ์        กรรมการ

13      ผศ.ปราณี           นิมิบุตร               กรรมการ

14      นางสาวจินตนา   เพชรมณีโชติ     กรรมการ

15      ดร.รัชดา              ไชยเจริญ          กรรมการและเลขานุการ

16      นางสาววิไลวรรณ  ใยเมือง           ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ