ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2560

โฆษณา

ประเด็นเนื้อหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกลั่นกรองความรู้ด้านการวิจัย

หัวข้อโครงการวิจัย

แลกเปลี่ยนการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนจากอาจารย์ท่านอื่นๆใน ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

อ.จินตนา การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

อ.ประณต เรียนรู้วิธีการเรียนรู้

อ.พัชร์สิตา เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน (Co – operative Leaning)

อ.เพียงขวัญ วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

อ.วรีภรณ์ การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

อ.วิจิตร์ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ LT Learning together

อ.สินทรัพย์ K-W-L

อ.สุธีรา Teachless less learn more

อ.รัชดา การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together)

คณะกรรมการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559

1 นางสาวรัชดา ไชยเจริญ
2 นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์
3 นายสินทรัพย์ แซ่แต้
4 นางสาววรีภรณ์ รัตนนิสัย
5 นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์
6 นางสาวพัชร์สิตา ศิริวงศ์ภัสสรา
7 นางสาวสุธีรา อานามวงษ์
8 นางสาวจินตนา เพชรมณีโชติ
9 นายยศภัทร เรืองไพศาล
10 นายอภิวัฒน์ จันโท
11 นางเพียงขวัญ เครือภู่
12 นางสาววิไลวรรณ ใยเมือง

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ปวีณา  แตงจวง
อาจารย์พิรดา  สุดประเสริฐ
อาจารย์กรรณิการ์  พิมพ์รส
อาจารย์สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์
อาจารย์กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์
อาจารย์จิรวัฒน์  สิตรานนท์
อาจารย์ศธิธร  ปุรินทราภิบาล
อาจารย์ปภากร  ศรีสอน
อาจารย์วรรณภา  ทาบโลกา
อาจารย์ณัฐธยาน์  รุจิราธนาพัฒน์
อาจารย์พัชร์สิตา  ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์พงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี
อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต
อาจารย์นพรุจ  เขียวนาค
อาจารย์อนันทญา  แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์  คงสมร

ปฏิทินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ : การพัฒนาผลงานวิจัย โดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

วันดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
17 ธันวาคม 2558 กำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 1 :

การเลือกหัวข้องานวิจัย

17 กุมภาพันธ์ 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 2  :

กระบวนการวางแผนการทดลอง/การวางแผนการวิจัย

2 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 3  :

วิธีการดำเนินงานวิจัย

 

18 มีนาคม 2559

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 4  :

การวิเคราะห์ข้อมูล

30 มีนาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อย่อยที่ 5  :

การเผยแพร่และการถ่ายทอดงานวิจัย

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ปวีณา  แตงจวง
อาจารย์พิรดา  สุดประเสริฐ
อาจารย์กรรณิการ์  พิมพ์รส
อาจารย์สุณิสา  ศุภคณาพิทักษ์
อาจารย์กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์
อาจารย์จิรวัฒน์  สิตรานนท์
อาจารย์ศธิธร  ปุรินทราภิบาล
อาจารย์ปภากร  ศรีสอน
อาจารย์วรรณภา  ทาบโลกา
อาจารย์ณัฐธยาน์  รุจิราธนาพัฒน์
อาจารย์พัชร์สิตา  ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์พงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี
อาจารย์ทัศพันธุ์  สุวรรณทัต
อาจารย์นพรุจ  เขียวนาค
อาจารย์อนันทญา  แสนสวัสดิ์
นางสาวไพรินทร์  คงสมร